ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     โรงเรียนบ้านห้วยตาด มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 999,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตาด

โพสต์26 มิ.ย. 2563 05:56โดยโรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตาด เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)

กิจกรรมทำน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:44โดยโรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง

โรงเรียนบ้านห้วยตาด
จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
การทำน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์
เพื่อใช้ในโรงเรียนและจัดจำหน่าย ณ ตลาดบ้านห้วยตาด
ราคาขวดละ ๑๐ บาท
"สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในโรงเรียน"

การแข่งขันโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:36โดยโรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง

โรงเรียนบ้านห้วยตาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันโครงงานคุณธรรม จริยธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑
โรงเรียนบ้านห้วยตาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การแข่งขันโครงงานคุณธรรม จริยธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษา 
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑

กิจกรรมวันแม่

โพสต์6 ส.ค. 2562 00:18โดยโรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 00:20 ]

โรงเรียนบ้านห้วยตาด ขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านห้วยตาด ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

1-4 of 4