โครงสร้างงานวิชาการ

การบริหารงานโรงเรียนบ้านห้วยตาด ปีการศึกษา  2561

นายไพรัตน์ ปรุงพณิขย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

แบ่งโครงสร้างการบริหารวิชาการ  ดังนี้

นายอุทัย เทพนาที                                   รองผู้อำนวยการ

                                                         •หัวหน้าการบริหารงบประมาณ

นายวีระศักดิ์ ปานทะยัก                            ผู้ช่วยการบริหารงบประมาณ

นางสาวอนุสรา บุดดา                               ผู้ช่วยการบริหารงบประมาณ

นางอรนารถ สุจิมงคล                               ผู้ช่วยการบริหารงบประมาณ

 

นางสุไกร มุ่งกั้นกลาง                                หัวหน้าการบริหารงานบุคคล

นางสาวสุริวิภา นาทาม                              ผู้ช่วยการบริหารบุคคล

นางก้องเพชร นนทะโคตร                           ผู้ช่วยการบริหารบุคคล

นายเจริญ สิงห์สุวรรณ                               ผู้ช่วยการบริหารบุคคล

 

นางสาวบุญญาพร พรานไพร                        หัวหน้าการบริหารวิชาการ

นางสาวสุวรรณ์ ทองมา                              ผู้ช่วยการบริหารวิชาการ

นายชนกชนม์ นาคนาม                              ผู้ช่วยการบริหารวิชาการ

นางสาวจันทร์ทิรา วันชูเสริฐ                        ผู้ช่วยการบริหารวิชาการ


นายสุภศักดิ์ ราชโยธา                               หัวหน้าการบริหารทั่วไป

นายกองสิน คำพรมมี                                ผู้ช่วยการบริหารทั่วไป

นางสาวขวัญหทัย แสวงผล                         ผู้ช่วยการบริหารทั่วไป

นางนิศาภร ไชยคุณ                                  ผู้ช่วยการบริหารทั่วไป