การรับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


คุณสมบัติทั่วไป

          1. หลังจากโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

          2. การติดต่อรับใบสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด ณ ห้องวิชาการโรงเรียนบ้านห้วยตาด (ในวันและเวลาราชการ)

          3. สามารถยื่นใบสมัคร ในวันที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 08.3016.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องวิชาการ  โรงเรียนบ้านห้วยตาด
         4.  นักเรียนต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ครบทุกรายการและนำมายื่น พร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ในวันรับสมัคร  ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านห้วยตาด

หลักฐานการสมัคร

          1.  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  แผ่น  (ติดที่ใบสมัคร  2  ชุด)                

          2.  สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน  2  ชุด (พร้อมฉบับจริง)

          3.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน  2  ชุด   (พร้อมฉบับจริง)

          4.  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา  จำนวน  2  ชุด  (พร้อมฉบับจริง)

          5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา  จำนวน  2  ชุด (พร้อมบัตรจริง)

          6.  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ของนักเรียน  บิดาและมารดา ( ถ้ามี ) จำนวน  2  ชุด

               *  ให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง เอกสารสำเนาทุกฉบับ

               *  ถ้าขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งโรงเรียนจะไม่พิจารณารับสมัคร

 


Comments