นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Visions )

          พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่กับชุมชน มุ่งสู่ Thailand 4.0 บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 พันธกิจ ( Missions )

                1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

            3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

            4. ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 13 ประการ

            5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและทักษะชีวิตให้มีคุณภาพ

            6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

Comments