ประวัติโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยตาด  เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2484  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดบ้านห้วยตาด  หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยขุนอภิบาล นายอำเภอเมืองเลย มีนายแวง   วรพล  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ มีพื้นที่ 10 ไร่ 99 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านห้วยตาด

วันที่ 1 ตุลาคม  2523 ได้โอนสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โอนสังกัดจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบัน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  245  คน  ครู  จำนวน  16  คน  ลูกจ้างประจำ  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน โดยมีนายไพรัตน์   ปรุงพณิชย์  เป็นผู้บริหารโรงเรียน

Comments