กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตาด


๑. นายอภินันท์ กุลวงษ์                                                 ประธานกรรมการ

๒. นางสาวรัตน์ติกรณ์ อาจแก้ว  ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ

๓. นายอุทัย เทพนาที             ผู้แทนครู                                     กรรมการ

๔. นางชลอม เทพนาที            ผู้แทนองค์กรชุมชน                         กรรมการ

๕. นายสฤษดิ์ เนธิบุตร            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

๖. นางสาวศิกัลยา กุลไพรบุตร   ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ

๗. นายตุ๋ย กุลไพรบุตร            ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา            กรรมการ

๘. นายท่อนจันทร์ มะลีแก้ว      ผู้แทนพระภิกษุ/องค์กรศาสนา            กรรมการ

๙. นายสุทธิยา ปริปุนนัง          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ

๑๐. นายโอฤทธิ์ สิงห์ทอง         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ

๑๑. นายอานนท์ บุตรท้าว        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ

๑๒. นายปานศักดิ์ โพธิ์ดอกไม้   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ

๑๓. นายบุญธรรม เนธิบุตร       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ

๑๔. นายกองรำ พรมวาศรี       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ

๑๕. นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์      ผู้อำนวยการสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ

Comments