กิจกรรมล่าสุดของไซต์

26 มิ.ย. 2563 05:57 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แนบ ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตาด.pdf กับ ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตาด
26 มิ.ย. 2563 05:57 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง สร้าง ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตาด
17 ก.พ. 2563 23:11 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แก้ไข ข่าวประชาสัมพันธ์
15 ส.ค. 2562 02:31 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง กู้คืน โครงสร้างงานวิชาการ
15 ส.ค. 2562 02:31 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แก้ไข โครงสร้างงานวิชาการ
15 ส.ค. 2562 02:30 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
15 ส.ค. 2562 02:30 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
15 ส.ค. 2562 02:15 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ ป.5.pdf จาก หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
15 ส.ค. 2562 02:12 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แนบ แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยตาด.docx กับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 ส.ค. 2562 02:11 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แก้ไข แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15 ส.ค. 2562 02:10 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 01:42 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 01:11 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แก้ไข แผนปฏิบัติการประจำปี
15 ส.ค. 2562 01:10 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แนบ แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านห้วยตาด.doc กับ แผนปฏิบัติการประจำปี
14 ส.ค. 2562 06:53 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ ภาพ.docx จาก โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
14 ส.ค. 2562 06:53 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แนบ ภาพ.docx กับ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
14 ส.ค. 2562 06:09 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แก้ไข การรับสมัครนักเรียน
13 ส.ค. 2562 21:35 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แก้ไข กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 ส.ค. 2562 21:35 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง ย้ายหน้า กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 ส.ค. 2562 21:33 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แก้ไข กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13 ส.ค. 2562 18:25 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา
13 ส.ค. 2562 10:03 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แก้ไข หลักสูตรสถานศึกษา
13 ส.ค. 2562 10:02 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แนบ หลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยตาด.pdf กับ หลักสูตรสถานศึกษา
13 ส.ค. 2562 09:56 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แนบ ม.3.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา
13 ส.ค. 2562 09:56 โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง แนบ ม.2.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า