วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 

 โรงเรียนบ้านห้วยตาด

วิสัยทัศน์ ( Vision )

          พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่กับชุมชน มุ่งสู่สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

 พันธกิจ ( Mission )

          1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

          3 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

          4 ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ

          5 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพ

          6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

 

 เป้าประสงค์ ( Goal )

          1 จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

          2 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

          3 จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

          4 ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

          5 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา

          6 สร้างเครือข่ายในการจัดและพัฒนาการศึกษา


ą
โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง,
5 มี.ค. 2559 22:34
Comments